Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

14-08-2017

Reception og indvielse af nye lokaler i Risskov

Indvielsen af nye lokaler på Arresøvej 6, 8240 Risskov onsdag den 30. august 2017 kl. 14.00-17.00.

Læs mere…
08-08-2017

Nyhedsbrev fra LLO Horsens

Hvad skal lejerne stille op med en håbløs kommune?

Læs mere…
04-08-2017

Husk at give din afdeling besked ved flytning

Læs mere…
22-06-2017

Ja! Boligmarkedet er en lukket fest

Igen i år var Lejernes LO synlige og med i debatterne på Folkemødet i Allinge, Bornholm. Dels ved et panel-debatmøde på Den sociale Scene, dels i mand-til-mand-samtaler i Det kriminalpræventive Råds telt og ikke mindst ved debatmøder rundt om i hele byen, hvor boligemner var på dagsordenen.

LLO-holdet bestod af landsformand Helene Toxværd, juridisk chef i LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer og HB-medlem Peter Andersen. De benyttede også de tre døgn til at netværke og knytte kontakter på kryds og tværs med politikere, organisationsfolk og menigmand.

I Det kriminalpræventive Råds telt kunne man også møde LLO’s hold på Folkemødet. Her handlede snakken om tryghed i boligen.

32 pct’s stigning på fire år

På Den sociale Scene hed debatemnet: ”Er boligmarkedet en lukket fest? ” Helene Toxværd var her i debat med Palle Adamsen (formand i BL), Curt Liliegreen (direktør i Boligøkonomisk Videncenter) og Peter Damgaard (adm. Direktør i PKA.)

Tilhørerne i teltet var ikke i tvivl. Alle minus tre rakte fingeren i vejret som tegn på JA – boligmarkedet er blevet en lukket fest.

Temaet var alvorligt nok, men der var også plads til en munter bemærkning.

Og Helene Toxværd satte mange flere ord på synspunktet. Hun sagde bl.a., at lav-og mellemindkomstgrupperne nu har sværere ved at komme ind på boligmarkedet og som altid er det især mennesker med de laveste indkomster, der har det sværest. LLO-formanden oplyste, at kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt er steget med 32 procent fra 2012 til 2016. Og gav et eksempel på udlejning af en køjeseng til 3.300 kr. pr. måned.

”Flere og flere boliger bliver uopnåelige for almindelige mennesker. De såkaldte paragraf 5.stk 2-moderniseringer, hvor køkken og bad moderniseres ved fraflytning, hvorefter huslejen forhøjes markant, gør det ikke bedre. I dag har mange af pensionskassernes medlemmer ikke selv råd til at bo i en bolig ejet af deres egen pensionskasse. På Nørrebro f.eks. er 48 pct. af boligerne ejet af folk udenfor København – typisk gennem forældrekøb. Det er nu, vi skal tage stilling til, om vi vil have boligpolitik som en del af velfærdspolitikken”, sagde Helene Toxværd.

Vi Lejere bringer i næste blad et fyldigere referat af debatten og de løsningsmuligheder, der blev peget på.

 

KjH                                                                            

Læs mere…
21-06-2017

Syg af skimmelsvamp i boligen

En kedelig sag om skimmelsvamp med et alt for langt klageforløb. I LLO oplever vi ofte medlemshenvendelser med baggrund i eller mistanke om skimmel i boligen. Men kampen er ofte hård for lejer, hvor udlejer og boligselskaber mangler elementær indsigt i årsager og korrekt behandling af skimmelen. Ofte kræver det juridisk rådgivning før man som lejer bliver hørt og får hjælp.

Link til indslag og artikel i TV2Lorry

Læs mere…
09-06-2017

Ny aftale om digital post i boligsektoren

Et enigt Folketing har indgået ny aftale om digital post i boligsektoren. LLO er tilfredse med at sikkerheden for lejerne er bibeholdt, hvor man også fremadrettet skal modtage opsigelser og rykkere (påkrav) via brevpost og ikke kun mail, som der ellers var lagt op til fra udlejersiden. Dette sikrer lejerne, så vigtig information ikke blot ender i spamfilteret.

Link til artikel i Altinget

Læs mere…
09-06-2017

Indslag om penge under bordet i den private udlejning

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har produceret denne lille film om ulovlige dusører - penge under bordet - ved privat udlejning. 
En væsentlig pointe er, at det ikke er ulovligt at betale penge til udlejer - kun at kræve og modtage dem. Og at man som lejer kan kræve det ulovlige beløb retur efter overtagelse af lejemålet. Det er udlejeren der gør noget strafbart ikke lejer.

Link til indslaget

Læs mere…
08-06-2017

Et lejeboligmarked under pres

Flere danskere end tidligere bor i dag til leje - hele 42 procent svarende til 2,4 millioner mennesker. Samtidig er kvadratmeterprisen på udbudsprisen til udlejede ejerlejligheder, andelsboliger og værelser i københavnsområdet gennemsnitligt steget med 32 procent fra 2012 til 2016.

I samme periode steg den gennemsnitlige udbudspris pr. kvadratmeter med 15 procent i Aarhus og med 16 procent i Odense og Aalborg.

Boligmangel og lejestigninger sætter boligmarkedet under et kæmpe pres og rammer specielt borgere med mellem- og lavindkomster, som ikke har økonomi til at investere i egen bolig. De er tvunget til at kæmpe om alt for få boligtilbud i et ophedet lejeboligmarked.

I LLO har vi beregnet, at der på nuværende er et underskud på 243.000 boliger Link for at kunne opfylde boligdækningsgraden. Et tal, som kun vil stige såfremt der ikke investeres massivt i betaleligt nybyggeri, ellers vil boligdækningsgraden i de kommende 15 år falde, så der mangler flere og flere boliger.

Fortsætter vi med kun at opføre mellem 12-14.000 boliger om året, som der har været gjort siden 2010, vil der i 2030 mangle 316.000 boliger, dvs  73.000 flere end i dag. Og det endda med en forudsætning om, at der bygges 25.000 boliger om året.

Magasinet Penge omhandlede d. 7 juni netop problemet omkring et ophedet boligmarked, hvor efterspørgslen på betalelige lejeboliger klart overskrider udbudet. 

Se indlaget via linket her: Magasinet Penge: Styr på huslejen?

Læs mere…
06-06-2017

Fakta om konfliktens baggrund

Konflikten baserer sig oprindeligt på, at en ekstern service-organisation kaldet NMS og den lokale LLO Skive afdeling nægter Aarhus og Djursland afdelingerne indsigt i egne medlemslister og regnskaber, som de mod betaling har varetaget administrationen af.

Dette får Aarhus og Djursland til at afbryde samarbejdet med NMS og kræve deres medlemslister udleveret og det økonomiske mellemværende afregnet, hvilket de fortsat bliver nægtet.

De to afdelinger involverer LLO’s landsforbund, der først søger den forsonende dialog, men modparten nægter fortsat at efterkomme dette. På den baggrund indhenter landsorganisationen juridisk bistand og truer med eksklusionssag, hvis LLO Skive fortsat handler imod LLO’s love og vedtægter.

Konflikten optrappes yderligere, da der afholdes to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor man uden hensyntagen til LLO’s love opretter nye (ikke lovlige) bestyrelser i hhv. Aarhus og Djursland. Dette foregår den 30. november og 14. december 2015. Disse selvbestaltede bestyrelser gentegner herefter samarbejdsaftalerne med NMS på trods af, at de lovligt valgte bestyrelser havde opsagt kontrakterne.

Medlemmerne bliver tabere og LLO økonomisk fattigere

Da NMS har den fulde rådighed over konti, indestående og kontingentlister og lader disse oplysninger tilfalde de nye uretmæssige bestyrelser, forkrøbler NMS og Skive-afdelingen dermed LLO’s medlemsdemokrati og tager afdelinger og medlemmer som gidsler.

Desuden har disse uretmæssige bestyrelser udsendt kontingentindbetalinger i både december 2015 og januar 2016, og har således ladet mange medlemmer forudbetale LLO kontingent for en længere periode (op til 12 mdr.) Dette selvom man godt vidste, man ikke længere retmæssigt repræsenterede LLO og tilmed i det skjulte var ved at danne en hel ny lejerorganisation uden for LLO. Når LLO-medlemmet efterfølgende kontaktede NMS om den dobbelte kontingentbetaling, blev det fra NMS’en fortalt, at der var sket en beklagelig fejl, men at medlemmet nu blot havde betalt nogle mdr. forud.

Således har driftsfællesskabet omkring NMS uretmæssigt polstret sig økonomisk og frataget de godkendte bestyrelser i Aarhus og Djursland både indtægter og medlemmer.

Landsformand Helene Toxværd har i den forbindelse udtalt, at:

“Først kupper de bestyrelsen og foreningen, så kupper de pengekassen.”

NMS bliver til en ny forening

Konflikten er stadig uafsluttet og NMS-samarbejdet er nu omdannet til en ny lejerforening, der kalder sig noget helt andet. Denne forening servicerer fra februar 2016 nogle jyske afdelinger. Det sker uden at den nydannede forening skeler til LLO’s love eller lovformeligt har afbrudt samarbejdet med LLO. Disse afdelinger repræsenteres af ekskluderede LLO-medlemmer, som har trukket værdier og medlemmer med sig.

LLO forbeholder os vores ret til både medlemmer og kontingenter

Nogle lejere tror derfor, at de stadigvæk er medlem af LLO, men er reelt medlem af en helt anden forening i stedet.

Det er derfor vigtigt, at man kigger sin PBS-aftale eller kontingentopkrævninger igennem, og ser om der stadigvæk overføres kontingent til LLO og ikke til en anden forening.

Kontakt LLO Landssekretariatet for nærmere info.

Læs mere…
23-05-2017

Domænerne lloaalborg.dk og llom.dk vundet tilbage til LLO

LLO vinder sager i Domæneklagenævnet

Efter længere tids ufrivilligt fravær kan vi i LLO glædeligt konstatere, at to domæner til brug i det midt- og nordjyske atter er i vores varetægt. Det drejer sig om domænerne llom.dk og lloaalborg.dk, der igen kan komme vores lokalafdelinger og medlemmer til gode efter at LLO har vundet rettigheden til dem i Domæneklagenævnet d. 11 maj 2017.

At domænerne for en tid har peget andetsteds har dannet grundlag for en del forvirring blandt medlemmer og kommende medlemmer. Når de søgte efter LLO i området endte de med medlemskab i en konkurrerende lejerforening. Ikke just en ønskværdig situation!

Men det er ændret nu - og til LLO’s fordel. Efter en rundtur i Domæneklagenævnet, hvor vi fik nævnets ord for at vi har ejerskabet, er begge domæner fjernet fra konkurrentens hjemmeside og overdraget til LLO. Man kan læse om afgørelserne her: Aalborg og llom.

I afgørelsen slog Domæneklagenævnet fast, at vores konkurrent ”ved den pågældende brug af domænenavnet […] har handlet illoyalt over for klageren og dermed i strid med god domænenavnsskik”. Det er således en skarp kritik af Danske Lejeres handlinger.

Brud på etik og juridiske spilleregler

Baggrunden for klagesagen har en lang og kompliceret historie, der helt overordnet kan forklares ved, at tillidsrepræsentanter i LLO uretmæssigt bryder ud af organisationen og tager medlemmer og midler med sig over i det der nu kaldes Danske Lejere. Link til baggrundsskriv

De to domæner flyttes med og indgår i den nye organisation uden at ordlyden, der direkte indikerer slægtskab med LLO, fjernes. På den måde misbruges vores brand og immaterielle rettigheder til at skaffe kunder i en butik, som fungerer som direkte konkurrent til LLO.

Danske Lejere har således snyltet på LLO’s navn og renommé ved at misbruge den høje kendskabsgrad, der er til LLO, til at skaffe medlemmer til en nystartet forening.

Hvis man inden klagesagen surfede ind på lloaalborg.dk kom man ind på Nordjyske lejeres hjemmeside. Hvis man derefter ville indmelde sig blev man ledt videre til Danske Lejere, hvilket vi desværre har haft mange henvendelser og klager omkring. Indmelderen lagde simpelt hen ikke mærke til navneændringerne og indmeldte sig i den tro, at det var LLO. Senere fjernedes mellemledet (Nordjyske lejere) så man via lloaalborg.dk kom direkte ind på Danske Lejeres hjemmeside.

Det er utvivlsomt, at LLO har lidt et økonomisk tab som følge af Danske Lejeres uretmæssige brug af LLO's brand, hvor navneforvirringen har vildledt lejere, der ønskede at være medlem af LLO. Det overvejes derfor nu, om vi skal rejse et erstatningskrav efter Domæneklagenævnets afgørelse.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser