Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

21-11-2023

Er 5 kinesere på vej ind med 11.000 kr. hver?

Nyt udlejningskoncept har holdt sit indtog i hovedstadsområdet: Store familielejligheder lejes ud som enkeltværelser til 12.000 om måneden.

Opfindsomheden er stor blandt udlejere på lejeboligmarkedet. Et nyt udlejningskoncept har over de sidste par år holdt sit indtog i Hovedstadsområdet og er stærkt igang med at brede sig. Konceptet går ud på, at store familieboliger anskaffes og lejes ud som møblerede enkeltværelser med lidt service og måske et fællesrum (kaldet co-living). Prisen er høj og forretningskonceptet henvender sig – måske af denne grund – specielt til udlændinge.

Men fremgangsmåden er efter LLO’s opfattelse en omgåelse af Lov om boligforhold, paragraf 4, stk.2. Chefjurist i Lejernes LO, Anders Svendsen, siger, at det kræver kommunens accept, fordi nedlæggelse af hele familieboliger og efterfølgende udlejning som enkeltværelser er skadelig for boligmarkedet og iøvrigt presser huslejen op og derfor skal godkendes.

Læs mere på vi-lejere.dk

Læs mere…
21-11-2023

To boligblokke sparer tilsammen en million kroner om året, efter at de fik ny facade

En million kroner om året. Så meget brugte Dianavænget tidligere på drift af utætte facader. Nu sparer boligorganisationen i Odense mandetimer og materialer med ny energivenlig klimaskærm, der er blevet til i tæt dialog med beboerne, skriver Fagbladet Boligen.

- Udover den nye facade tæller renoveringen en bunke indvendige forbedringer som nye vinduer, varme- og vandinstallationer og et helt nyt ventilationsanlæg. Det bedste er, at renoveringen giver en stor besparelse for driften, mener Carsten Friis, der er inspektør for bygningerne i Kristiansdal og tidligere satte en million kroner af hvert år til driftsomkostninger.

Læs hele artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
20-11-2023

Mindre end 50 pct. af almene lejere stemmer ved folketingsvalg

For tredje gang i træk falder andelen af danskere, der besøger stemmeboksen ved folketingsvalg.

Professor Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet, advarer i sin seneste undersøgelse om, at Danmark opdeles i et demokratisk A- og B-hold. Han har kigget på valgdeltagelsen ved de seneste tre valg og siger til Jyllands Posten, at der er nogle grupper, der vitterligt har meldt sig ud af demokratiet.

”Hvis man tager ud i almennyttige boligområder, vil det være flertallet, der ikke stemmer, selv om de kan. Det begynder at bide sig selv i halen, når man mangler rollemodeller, og der ikke er nogen i familien eller i nabolaget, der stemmer, og alle bliver hjemme i et parallelsamfund. Det er den retning, tendensen går”, siger Kasper Møller Hansen og nævner, at folketingsvalget eksempelvis ikke fylder i Gellerupparken ved Aarhus eller Nordvest-kvarteret i København, og at deres holdninger derved går tabt.

”Paludan-effekten" fik indvandrere til at valfarte til stemmeboksene ved folketingsvalget i 2019. Men effekten er forduftet, og tilbage står et endnu mere opdelt samfund, hvor flere grupper stempler ud af demokratiet. B-holdet, som arketypisk består af en ikke-vestlig ung mand med kort eller ingen uddannelse uden job, kun har en valgdeltagelse på 20 pct.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
16-11-2023

Fraflytningssag fra et lejemål i Morsø Kommune

Fraflytningssagen omhandlede uenighed vedrørende en væg, lejer havde opført i lejemålet.

Selvom udlejer i dialogen med LLO klart tilkendegav, at han gerne ville tilbagebetale depositum og betale lejer for den opførte væg, så udeblev tilbagebetalingen.

Derfor fandt LLO´s Servicekontor i Aarhus det nødvendigt at indbringe sagen for nævnet.

Nævnet gav lejer medhold i at depositum på 9.300 kr. skulle tilbagebetales, da udlejer ikke havde afholdt fraflytningssyn i overensstemmelse med reglerne på området, og i øvrigt selv havde oplyst at han ville tilbagebetale depositum.

Nævnet afviste dog at tage stilling til spørgsmålet om væggen.

Desværre har udlejer endnu ikke fundet anledning til at tilbagebetale beløbet, og lejer er derfor henvist til advokat, da der er tale om et pengespørgsmål.

Har man en indboforsikring med retshjælpsforsikring, vil denne typisk dække advokatomkostningerne.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
10-11-2023

LLO´s fraflytningskursus var en stor succes

Mere end 450 lejere var tilmeldt Lejernes Landsorganisation Danmarks fraflytningskursus, hvor Thomas Sørensen og og Anders Svendsen gav et lynkursus i fraflytning på ca. 1 time.

Tak til alle de fremmødte og alle de gode spørgsmål. Vi gjorde, hvad vi kunne for at give svar til alle, og vi håber I gik klågere derfra.

Følg Lejernes Landsorganisation Danmark for at få mere at vide om vores kommende kurser.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
09-11-2023

Nyt lejelovsforslag er fremsat!

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

I LLO er vi stadigvæk ved at kigge forslaget igennem, men umiddelbart ser der ud til at være en ændring ift. huslejestigninger, som skyldes nettoprisindekset.

Ændringen får betydning for udlejers potentielle mulighed for at opkræve husleje med tilbagevirkende kraft.

Det er kun lejeaftaler, der er indgået imellem 1.7.2022 og 31.12.2023, og som har en aftale om regulering af huslejen efter udviklingen i nettoprisindekset, der er omfattet.

I det oprindelige lovforslag lød bestemmelsen bare på at vilkår om nettoprisindeksering blev lovliggjort med tilbagevirkende kraft.

Nu fremgår det af lovforslaget, at:

"[bestemmelsen om nettoprisindekseringen -red.] har virkning fra den 1. juli 2022, dog kan regulering af lejen, som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks ifølge et aftalt vilkår herom indgået i perioden fra den 1. juli 2022 til og med den 31. december 2023, tidligst ske med virkning fra det tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kan bringes til ophør ved lejerens opsigelse."

Dette uddybes i lovforslagets bemærkninger:

"Idet meddelelsen først gyldigt kan afgives fra den 1. januar 2024, vil udlejere uanset en eventuel aftale ikke kunne foretage denne regulering af lejen i perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2023. Lejen vil efter den 1. januar 2024 kunne reguleres op til det niveau, som lejen ville have været, hvis lejen gyldigt kunne have været reguleret i perioden den 1. juli 2022 til den 31. december 2023".

Der er alene tale om, at udlejeren fremover kan regulere lejen. Det betyder, at den lejeforhøjelse, som udlejer kunne have krævet, hvis der havde været hjemmel i perioden fra den 1. juli 2022 til og med den 31. december 2023, ikke vil kunne kræves betalt bagudrettet. Udlejeren vil således kun kunne kræve fremtidige reguleringer efter lovens ikrafttræden."

Samtidigt indføjes en "indkøringsperiode" før meddelelsen kan afgives:

"Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at lejeforhøjelsen som følge af stigningen i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks først kan ske efter en periode svarende til som udgangspunkt opsigelsesvarslets længde fra lovens
ikrafttræden".

Er der derfor tale om et almindeligt lejeforhold, hvor lejerens opsigelsesvarsel er 3 måneder til den første i en måned, så vil lejereguleringen som følge af udviklingen i nettoprisindekset først kunne få virkning fra april 2024."

Der er samlet set tale om en forbedring for lejerne i forhold til det oprindelige forslag.

Den logiske konsekvens af lovforslaget er desuden, at de opkrævninger, der er sket for de nævnte kontrakter er ulovlige opkrævninger, da de er opkrævet uden hjemmel.

Du kan her læse hele lovforslaget

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
08-11-2023

Vismændene anbefaler ikke en afskaffelse af huslejereguleringen!

Det fremgik af en vigtig kronik i Jyllands Posten den 6. november, hvori Vismændene nuancerer debatten.

Et par citater:

"Tilbage i 2001 undersøgte det daværende formandskab for Det Økonomiske Råd huslejereguleringen og anbefalede, at den blev afskaffet. Men i den mellemliggende periode har ny forskning set dagens lys, og vi har derfor genbesøgt emnet i vores efterårsrapport. På det opdaterede grundlag anbefaler vi ikke, modsat vores forgængere, at huslejereguleringen afskaffes."

"En eventuel anbefaling om at afvikle huslejereguleringen forudsætter, at den samlet set medfører effektivitetstab. I dag står det imidlertid klart, at der både er forhold, der taler for huslejeregulering, og forhold, der taler imod ud fra et samfundsøkonomisk effektivitetshensyn alene." [...]

"Selv hvis huslejereguleringen samlet set medfører et effektivitetstab, er det en opgave for de folkevalgte at vurdere, om et sådan tab kan retfærdiggøres af reguleringens fordelingsvirkning."

Når flere lederskribenter, organisationer o.l. bruger den nyeste vismandsrapport som grundlag for at ophæve huslejereguleringen, så står det altså for egen regning. Det er i hvert fald ikke det som Vismændene selv mener.

Læs kronikken her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
25-10-2023

Boligsvindel: kun tre!

Kun tre udlejere blev sat under administration i perioden 2018-2023. LLO kræver autorisationsordning for udlejere efter nye eksempler på kynisk udlejning.

På initiativ af boligordfører Sigurd Agersnap (SF) spurgte Folketingets Boligudvalg i juni boligministeren, hvor ofte reglerne om tvangsadministration benyttes til at sætte boligejere under tvangsadministration. Denne sanktion bruges f.eks. imod udlejere, der svindler ved udlejning, eller som ikke efterkommer pålæg.

Tre personer

I sit svar til udvalget konstaterer social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at der i perioden 2018-2023 sammenlagt er tre personer, der er frakendt retten til at administrere udlejningsejendomme!

Ministeren har hentet tallene i Grundejernes Investeringsfond. I 2018, 2019 og 2020 var tallet 0, i 2021 var der to, i 2022 var der 0 og i 2023 fotreløbig én udlejer.

Spekulanter er tilbage

Kort forud for spørgsmålet bragte DR ”Kontant” en udsendelse om ”Kolde og kyniske boligspekulanter”. Her afsløredes det, at hele to af finanskrisens ejendomsspekulanter atter huserer i branchen. Nu sker det i koncernen DBO Real Estate Denmark, som iflg. DR har en lang række utilfredse lejere og flere afgørelser og domme om brud på lejeloven imod sig.

Kræver autorisationsordning

Udsendelsen fik direktør Claus Højte, LLO Hovedstaden, op af stolen med et krav om en autorisationsordning, så lejerne er bedre beskyttede.

Dermed skal udlejere, der ikke opfører sig efter reglerne, kunne miste retten til at administrere lejeboliger. Kravet er tidligere fremført af Lejernes LO’s landsformand, Helene Toxværd.

”Lejer du to, tre eller fire lejligheder ud, så er vi ved at være der, hvor man kan sige, at det har en erhvervsmæssig karakter - og så skal du enten selv uddanne dig, eller du skal overlade det til nogen, som har autorisationen. Det er LLO’s forslag”, sagde Claus Højte til DR.

Horrible forhold

Han havde vurderet sagsforløbet i udsendelsen og udtalte sig i programmet om den kynisme,en række meget risikovillige investorer repræsenterer og om de horrible forhold, lejerne udsættes for. Det sker, fordi investorerne forsøger at presse lejerne ud af deres boliger, så de kan tjene flest muligt penge og score den gevinst, der ligger i boligen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
24-10-2023

Mangel på boliger, men: politikerne i hele verden sover

Af Kjeld Hammer

Alarmerende alarmer fra hele verden om mangel på boliger til at betale, og om hvordan huslejen næsten æder lejernes hele indkomst.

IUT Præsidenten hamrede budskabet ud i svensk granit, da hun fra talerstolen afsluttede verdenskonferencen for alverdens lejere med disse ord:

”Verdens og ikke mindst Europa’s politikere har sovet alt for længe i forhold til mangelen på boliger. De har ikke taget lejernes behov alvorligt. Som lejere i hele verden vil vi fortsat gå forrest for alles ret til et trygt hjem. Vi lever ikke i 1800-tallet!”, sagde svenske Marie Linder.

Hun og de mange mødedeltagere havde lyttet til alarmerende meldinger fra hele verden om mangel på betalelige boliger og om, hvordan huslejen næsten æder lejernes hele indkomst. Hertil beretninger om utrygge boligforhold, hvor udsættelser ved forbedringer er dagligdag.

21 lande

Den internationale lejerorganisation IUT holdt i april sit møde i Lissabon, Portugal, med deltagelse af 84 delegerede fra 21 lande. LLO deltog med en delegation på seks med landsformand Helene Toxværd i spidsen. Mødetemaet var trygge hjem og betalelige boliger. På programmet stod oplæg, diskussioner, rundbordsdrøftelser om aktuelle boligpolitiske temaer ift. kriseøkonomi (f.eks. energi), Endvidere huslejefastsættelse, hjælpeprogrammer og de mange forskellige former for huslejeloft.

Millioner af lejere presses

Der blev udvekslet erfaringer om håndteringen af de kæmpestore – og stadig større udlejningsfirmaer og kapitalfonde, som mere og mere dominerer udlejning overalt i verden - og som presser millioner af lejere verden over. Ideen var gensidig inspiration med ligesindede. Og på trods af forskellig national lovgivning, så viste konferencen, at erfaringerne – ja, de er meget ensartede, som Helene Toxværd gjorde opmærksom på. Netop det er et godt grundlag for nye initiativer til lovgivning i hvert land for sig og i EU.

Toxværd, der er medlem af verdensorganisationens bestyrelse, tilføjede, at ”vi i også er sammen for at fremme den almene boligform som en boligform, hvor der er plads til alle og hvor lejerne bestemmer”. Hun er 100 pct. enig med den svenske præsident i, at ”det føles mere vigtigt end nogensinde, at lejerne er organiserede”.

LLO er aktiv

På selve konferencen holdt direktør i LLO Hovedstaden, Claus Højte, et indlæg om vigtigheden af at løfte lejer-dagsordener i medierne. Han er i perioderne mellem de store møder aktiv deltager i flere arbejdsgrupper i IUT-regi, bl.a. som lobbyist omkring EU-Parlamentets direktiv om ejendommes CO2-belastning. Direktivet skal sikre, at lejerne ikke kommer til at sidde med sorteper, når der strammes op på kravene til alle bygninger og energirenoveringer bliver nødvendige.

Fælles mål

En fælles udtalelse fra verdenskonferencen anviser konkrete handlingsplaner og fælles mål for det fremtidige arbejde. IUT kræver bl.a. af beslutningstagere globalt et stop for udsættelse af lejere, offentlig støtte til energiforbedringer (for at undgå energifattigdom), huslejestabilisering, at lejere ikke ved forbedring er sættes ud af deres hjem, og at lejerne inddrages i alle processer og i alle institutioner.

Svenskeren Marie Linder blev genvalgt som præsident for IUT til sin anden periode frem til 2026.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
13-10-2023

LLO: Berørte beboere bør genhuses og Køge kommune skal efterleve deres tilsynspligt!

I den almene bebyggelse Tinggården i Herfølge, er der konstateret asbest i tagene på bygningerne. Der er målt asbeststøv både inde og ude, hvilket har betydet, at beboerne ikke har kunne få hjemmehælp i tre måneder, da medarbejderne ikke må arbejde i asbeststøv - beboerne bor dog fortsat i deres hjem.

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, siger, at baggrunde for den manglende handling skyldes, at pengene er små i mange almene afdelinger, og man ikke må påbegynde arbejder, som beboerne ikke kan betale.

"Håndteringen fra boligselskabets side gør, at vi er endt i en situation, hvor nogle borgere er ladt i stikken.

Det beboerne kan gøre, er at de kan stille krav til Køge kommune. Det er kommunen, der har mulighed for at gøre noget her, og det er kommunen, der skal være den voksne i denne her sag.

Kommunen har tilsynspligt i forhold til byggeriet, kommunen kan sige, at disse her boliger ikke må benyttes, og hvis kommunen gør det, så skal de genhuse borgerne. Efter det vi har set, i denne her ejendom, så tror jeg nok det vil være en god ide".

Se indslaget her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser