Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Lejernes Landsorganisation

Det er en menneskeret at have en ordentlig bolig. I det meste af vores liv er boligen det centrale sted for vores virksomhed. Det er stedet, hvor familien skal kunne slappe af og samle kræfter til en ny dag. Det stiller krav til boligen. Den skal være sund og tryg, således at der er en stabil ramme om den enkeltes liv.

Lejernes LO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem. LLO består af 27 lokale afdelinger, som er indmeldt i landsorganisationen. Organisatorisk arbejder de lokale afdelinger også sammen regionalt i 5 regioner i Danmark. LLO har afdelinger i alle de større kommuner i hele landet. Samlet har Lejernes Landsorganisation 50.300 husstande som medlemmer.

Vi har både enkeltmedlemmer, erhvervsmedlemmer og såkaldte foreningsmedlemmer. Foreningsmedlemmer kan være tilsluttet Lejernes LO gennem etablering af en lokal lejerforening i bebyggelsen. Denne lejerforening bliver medlem af LLO’s lokale afdeling. Lejerne i bebyggelsen kan også tilslutte sig Lejernes LO ved at tegne en kollektiv sekretariatsaftale med Lejernes LO’s lokale afdeling. Find din lokale afdeling her

Lejernes Landsorganisation arbejder på mange måder for at sikre lejerne bedre vilkår. Organisationen er repræsenteret i mange offentlige udvalg og kommissioner, ligesom LLO udpeger repræsentanter til at varetage lejernes interesser i huslejenævn, ankenævn, boligkommissioner, byfornyelsesnævn, boligret og beboerklagenævn.

Det er kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune, der bestemmer hvilken type af kontrol med huslejen, der skal være i det private udlejningsbyggeri. For en lejer i privat udlejningsbyggeri er forskellen mellem en kontrolleret omkostningsbestemt husleje og en leje efter det lejedes værdi ofte 3-400 kr. mere i månedlig husleje. Det er derfor nødvendigt, at din lokale LLO afdeling er så stærk, at den også lokalt kan påvirke politikkerne, når huslejereglerne skal fastlægges i kommunalbestyrelsen.

Lejernes LO er repræsenteret i bestyrelsen for Boligselskabernes Landsbyggefond, Grundejernes Investeringsfond, Det Kriminalpræventive Råd, i Forbrugerrådet og mange andre steder.

Lejernes LO har et velkendt brand, LLO, med en høj grad af goodwill, og organisationens synspunkter citeres ofte i landsnyhederne og lokalt.

Lejernes LO udarbejder høringssvar til alle lovforslag, der vedrører lejernes rettigheder.

Lejernes LO er medlem af Den Internationale Lejerbevægelse (The International Union of Tenants, IUT) og arbejder her sammen med lejerbevægelserne i mere end 40 lande.

Hvad er LLO’s opgave?

I LLO’s principprogram står der, at det er LLO’s opgave:

 • At varetage medlemmernes interesser i private og almene udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms- og ældreboliger samt i erhvervslejemål
 • At varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder
 • At arbejde for bedre boligmiljøer
 • At fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret
 • At fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem lejere og ejere
 • At fremme en lovgivning, der forhindrer jord- og boligspekulation
 • At arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder
 • At samarbejde med beslægtede, nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab
 • At styrke Landsorganisationen, for derved at sikre opnåede resultater, for bedre vilkår for lejerne, samt vinde forståelse for lejernes problemer.

Organisationen afholder kongres hvert 3. år, og ledes i mellemtiden af et forretningsudvalg og en hovedstyrelse.

Hvordan har LLO forbedret lejernes rettigheder?

Lejernes Landsorganisation er kun i stand til at hjælpe i det omfang, som lovgivningen tillader. Derfor er det også organisationens opgave at søge at forbedre boliglovene.

Her er nogle eksempler på, hvad Lejernes LO har fået gennemført:

Generelt for alle lejere:

 • At enhver lejer er beskyttet mod opsigelse
 • Huslejeregulering, således at huslejen ikke må sættes til markedslejen, men at der er et loft over huslejen
 • En bytteret
 • En ret til fremleje af værelser eller hele lejeboligen

For det private udlejningsbyggeri:

 • Et begyndende beboerdemokrati i det private udlejningsbyggeri med udvidede rettigheder til beboerrepræsentationerne.
 • Regler om tvangsvedligeholdelse af forsømte ejendomme, samt en lov, der giver mulighed for at sætte sådanne ejendomme under tvangsadministration
 • Forkøbsret for lejerne, så lejerne ved salg af ejendommen skal tilbydes ejendommen og have mulighed for at oprette beboerstyrede andelsboligforeninger.
 • En forenkling af varmeregnskaberne.
 • Huslejenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

For det almene udlejningsbyggeri:

 • Beboerdemokrati, således at lejerne vælger en afdelingsbestyrelse, der løbende varetager lejernes kollektive interesser og således, at der skal afholdes afdelingsmøde med alle lejerne, hvor afdelingsmødet har kompetencen vedr. beslutninger om fx husleje og forbedringer
 • Fleksible regler om istandsættelse ved fraflytning
 • En forenkling af varmeregnskaberne
 • Beboerklagenævn i alle kommuner, hvor lejerne billigt kan få afgjort tvistigheder med udlejeren.

Lejeboliger for alle

Lejeboligen skal være et attraktivt valg for alle samfundsgrupper, og lejeboligen skal følge med samfundsudviklingen. Den enkelte skal have reel indflydelse på sine bo-vilkår. Den tid, hvor det var den ”private husvært”, der egenrådigt dikterede lejernes vilkår, er forbi.

Der findes desværre stadig megen boligspekulation i Danmark. Der er den helt grove spekulation, hvor udlejeren ikke går af vejen for egentlig chikane af lejerne, men også den mere ”uskyldige” spekulation, hvor professionelle og anerkendte udlejere snyder på vægten ud fra devisen ”går den, så går den”.

Den bedste garanti for en god lejebolig, en rimelig husleje, indflydelse og trygge bo vilkår er LLO, Lejernes Landsorganisation. 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser