Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

18-04-2024

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Den 3. maj afvikler LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark næste gang webinaret "Nyheder i Lejeretten", hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

"Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem foråret og frem til sommerferien.

Du tilmelder dig her.

Læs mere…
15-04-2024

Lejerbeskyttelse med i nyt EU direktiv!

//Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO//

EU's reviderede energieffektiviseringsdirektiv er netop blevet vedtaget i EU-Rådet (12. april).

Direktivet indeholder krav om lejerbeskyttelse.

Bl.a. lyder det i direktivets artikel 17

"19. When providing financial incentives to owners of buildings or building units for the renovation of rented buildings or building units, Member States shall aim at financial incentives benefiting both the owners and the tenants.

Member States shall introduce effective safeguards, to protect in particular vulnerable households, including by providing rent support or by imposing caps on rent increases, and may incentivise financial schemes that tackle the upfront costs of renovations, such as on-bill schemes, pay-as-you-save schemes or energy performance contracting [...]"


Disse forbrugerrettigheder er ikke kommet af sig selv, men skyldes i høj grad den internationale lejerbevægelse International Union of Tenants (IUT), som Lejernes Landsorganisation Danmark er en del af.

Særligt de danske parlamentarikere Niels Fuglsang
og Morten Helveg Petersen skal have ros for deres store og internationalt anerkendte arbejde med direktivet.

Nu skal direktivet implementeres i dansk lovgivning. Det skal ske inden to år. I LLO følger vi processen nøje.

En række personer fra lejerbevægelsen har også gjort et kæmpe stykke arbejde for at komme i mål , herunder Barbara SteenbergenJohan MirtorpDan Nicander og mange flere. Tak til jer.

Læs mere…
09-04-2024

480+ tilmeldte til LLO´s webinar om fraflytning

Vil du også gerne undgå store fraflytningsregninger?

Deltag i Lejernes Landsorganisation Danmarks webinar om fraflytning og tilbagebetaling af depositum.

Her kan du lære, hvordan du kan undgå en stor fraflytningsregning - og hvad du kan gøre, hvis du alligevel modtager en.

Webinaret afholdes d. 11. april klokken 16:30-17:30 og er gratis.

Oplægsholderne er byggeteknisk rådgiver Thomas Sørensen fra LLO Hovedstaden og chefjurist i LLO, Anders Svendsen.

Meld dig til her

(Billedet er et eksempel fra virkelighedens verden, men anonymiseret af hensyn til parterne).

 

 

Læs mere…
22-03-2024

Nyt spørgsmål til ministeren

Sigurd Agersnap (SF) spørger Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om følgende:

“Vil ministeren kommentere artiklen »Smart forretningsidé eller langt over grænsen? Nye københavnere betaler 11.150 kroner om måneden for værelse på 15 kvadratmeter« fra KøbenhavnLiv den 18. marts 2024?

Det fremgår af artiklen, at firmaet LifeX lejer en lejlighed med mindst fem værelser ud på hver sin værelseskontrakt til i alt 55.750 kr. om måneden. Der er formentlig tale om fremleje.

Vil ministeren herunder svare på, om ministeren mener, at det er i overensstemmelse med gældende lovgivning at lave en sådan juridisk konstruktion, hvor familieboliger de facto nedlægges, med henblik på at boligen fremlejes som enkeltværelser?

I fald det ikke er i overensstemmelse med gældende ret, hvem kan da påklage forholdet og til hvilken myndighed?

I fald det er i overensstemmelse med gældende ret, vil ministeren så overveje at forbyde en sådan juridisk konstruktion?”

Det bliver interessant at se ministerens vurdering og holdning til spørgsmålet.

Jakob Juul-Sandberg har tidligere udtalt sig om sagen.

Læs mere…
20-03-2024

Dødsfald: Advokat Henrik B. Jensen er gået bort

//Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark//

Jeg deltog i Henriks bisættelse i Roskilde Domkirke.

Jeg kendte Henrik fra min tid som student hos LLO Hovedstaden, hvor han var tilknyttet som ekstern advokat.

Jeg husker ham som en god og stille kæmper for Lejernes Landsorganisation Danmarks medlemmer.

Han var ikke politisk, men han var i stedet drevet af social indignation.

Den første salme var “Du som har tændt millioner af stjerner”.

Fjerde vers lyder:
“Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!”

Henrik var netop en sådan støtte for rigtig mange lejere.

Æret være hans minde.

 

Læs mere…
15-03-2024

Generalforsamling i LLO Glostrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
13-03-2024

Generalforsamling i LLO Birkerød

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejernes Landsorganisation i Birkerød.

Tid: den 15. april 2024 kl 19.00

Sted: I foreningslokalet, Bistrupvej 172, 3460 Birkerød

LLO Birkerød dækker kommunerne: Allerød, Rudersdal, Furesø, Hørsholm, Fredensborg og Lyngby-Taarbæk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning v. formanden
 4. Det reviderede årsregnskab
 5. Indkommende forslag
 6. Budget
 7. Kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

                                                                                      

                                    På bestyrelsens vegne

                                         Jette Lindberg

                                          

Læs mere…
13-03-2024

Webinar: Nyheder i Lejeretten, april 2024

LLO´s Nyheder i Lejeretten april 2024

Det er fredag den 5. april 2024, at du kan deltage i LLO´s Nyheder i Lejeretten

Hold din viden om lejeret up-to-date, når LLO gennemgår den nyeste retspraksis og lovgivning den første fredag i hver måned.

LLO’s Chefjurist Anders Svendsen og LLO Hovedstadens juridiske chef Katrine Sparrewath gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Kurserne indeholder typisk gennemgang af 3-4 aktuelle domme, og en generel orientering om ny lovgivning, ny litteratur eller andet med relevans for lejeretten.

https://www.vi-lejere.dk/artikler/posts/nyheder-i-lejeretten-april-2024/

 

Læs mere…
11-03-2024

Kan huslejenævnet hjælpe?

Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, kan du i mange tilfælde få hjælp hos huslejenævnet.

Betaler jeg egentlig for meget i leje? Er min varmeregning for høj? Skal jeg virkelig betale for opvaskemaskinen, som er gået i stykker? Vores hjem er vores base, men at bo til leje kan desværre også ofte indebære uenigheder mellem udlejer og lejer, som kan have tydelige modsatrettede interesser. Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, kan du i mange tilfælde få hjælp hos huslejenævnet. I denne artikel gennemgås i overordnede træk hvilke sager, huslejenævnet har kompetence til at behandle, og hvordan processen forløber.

Huslejenævnets kompetence

Alle kommuner i Danmark har pligt til at oprette et huslejenævn eller oprette et huslejenævn i samarbejde med andre kommuner. Huslejenævnet har kompetence til at behandle en lang række sager, herunder sager om huslejens størrelse, lejeforhøjelser, forbrugsregnskaber, parternes pligt til at renholde og vedligeholde, lejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder, opfyldelse af udlejerens pligt til at føre en indvendig vedligeholdelseskonto, istandsættelse ved fraflytning mv. Selvom huslejenævnet kan behandle en lang række sager, kan huslejenævnet dog ikke behandle de sager, som omhandler opsigelse og ophævelse af lejemål og afslag i lejen med tilbagevirkende kraft på baggrund af mangler. Disse sager skal derimod behandles af boligretten som første instans. Nævnet kan ligeledes afvise sager, hvor en egentlig bevisførelse er nødvendig. Dette kan gøre sig gældende, når det er nødvendigt med vidneafhøring eller syn og skøn. Idet huslejenævnet træffer afgørelser i konkrete sager mellem lejer og udlejer, er det ikke muligt at modtage rådgivning fra huslejenævnet selv. Huslejenævnet har dog en vejledningspligt, hvorfor nævnet kan yde generel vejledning om, hvilke sager nævnet kan behandle.

Hvem består Huslejenævnet af?

Selve huslejenævnet består af tre medlemmer: en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal formanden være uddannet jurist og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- og eller lejerorganisationer, eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to øvrige medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejer- og lejerforeninger. Nævnets afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og hvis lejerrepræsentanten og udlejerrepræsentanten ikke kan blive enige, gør formandens stemme udslaget.

Processen i Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistenævn, hvorfor nævnet kun kan behandle en sag, hvis der rent faktisk er en tvist mellem lejer og udlejer. Af samme grund vil det derfor altid være en god idé først og fremmest at tage kontakt til sin udlejer for at finde ud af, om konflikten kan løses ved mindelig dialog. Nogle huslejenævn kræver dokumentation for, at der er en konflikt mellem lejer og udlejer, hvorfor det – også i denne situation – er en god idé, at dialogen med udlejer foregår skriftligt. Såfremt udlejer ikke svarer, eller hvis det ikke er muligt at finde en løsning med sin udlejer, kan sagen indbringes for huslejenævnet. Dette koster et gebyr på 357 kr. (2024-niveau), som den, der indbringer sagen, skal betale.

En sag i huslejenævnet foregår på skriftligt grundlag. Der er således ikke tale om, at parterne skal møde op og forklare sig mundtligt. Både lejer og udlejer kan indbringe en sag for huslejenævnet, men i nogle sagstyper har udlejer decideret pligt til at indbringe tvisten for huslejenævnet, hvis udlejer vil fastholde sit krav. Dette gør sig for eksempel gældende i det tilfælde, hvor lejer får en varsling om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, og lejer rettidigt gør indsigelse mod denne over for udlejer. Hvis udlejer i så fald vil fastholde lejeforhøjelsen, skal udlejer indbringe tvisten for huslejenævnet, som kan tage stilling til, hvorvidt lejeforhøjelsen er berettiget. Når en sag er indbragt for huslejenævnet opstartes en høringsproces. Både lejer og udlejer vil blive hørt, og begge parter vil hverisær få mulighed for at læse og kommentere på hinandens skrivelser. Det er af denne grund vigtigt at pointere, at du som lejer vil få indsigt i alle de oplysninger, som huslejenævnet vil benytte som grundlag for at træffe afgørelse i sagen, og at du som lejer gennem hele høringsprocessen har mulighed for at kommentere på udlejers påstande og skrivelser. Det skal ligeledes bemærkes, at huslejenævnet er underlagt en pligt til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at huslejenævnet kan træffe afgørelse på et oplyst og korrekt grundlag. I nogle tilfælde vil huslejenævnet også komme ud for at besigtige lejemålet for derefter at lave en besigtigelsesrapport, som vil indgå i nævnets vurdering af sagen. De fleste huslejenævn i landet har desværre en lang sagsbehandlingstid, hvorfor det kan være nødvendigt at væbne sig med tålmodighed efter indbringelse af en sag. Når din sag har været forelagt nævnet, og nævnet er nået til enighed, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Afgørelsen vil indeholde en begrundelse for resultatet og en klagevejledning.

Særligt for København

Hvis din afgørelse er truffet af Københavns huslejenævn kan sagen ankes til Københavns ankenævn mod et yderligere gebyr på 188 kr. (2024-niveau). Alle andre huslejenævn i landet har ikke et ankenævn, hvilket betyder, at såfremt din afgørelse er truffet af et andet nævn end Københavns nævn, og du er uenig i afgørelsen, kan den ankes til boligretten. Huslejenævnets afgørelser kan være lange – men gør dig selv den tjeneste, at læse afgørelsen grundigt igennem. Hvis huslejenævnet har lagt vægt på forkerte oplysninger, kan huslejenævnet have pligt til at genoptage sagen – og inden for lejeretten kan selv de helt små detaljer have stor betydning for sagens udfald.

Hvad sker der, hvis udlejer ikke overholder afgørelsen?

Hvis du har fået en afgørelse fra huslejenævnet, hvoraf det fremgår, at du skal have penge tilbage fra udlejer, og udlejer ikke inden for fristen betaler disse penge, har huslejenævnet desværre ikke kompetence til at opkræve dit tilgodehavende hos udlejer. I denne situation kan du forfølge dit krav ved en inkassosag mod udlejer. Hvis du har fået en afgørelse fra huslejenævnet, hvoraf det fremgår, at udlejer bliver påbudt at udføre visse vedligeholdelsesarbejder, men udlejer ikke overholder afgørelsen, kan du som lejer bede Grundejernes Investeringsfond om at udføre arbejdet for udlejers regning.

Hvordan kan vi i LLO hjælpe dig?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt nævnet kan behandle en bestemt type sag eller er i tvivl om, hvordan sagen skal indbringes eller gerne vil have, at LLO hjælper dig med at køre din sag i huslejenævnet, så tøv ikke med at kontakte din lokale LLO-afdeling for at høre nærmere.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser