Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

30-06-2023

Antallet af hjemmeboende unge stiger

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark.

Antallet af hjemmeboende unge stiger i Danmark og de flytter senere hjemmefra, viser en analyse foretaget af Danmarks Statistik. Samme tendens viser sig også internationalt.

Der er flere end én årsag til det, men man kan ikke undervurdere det faktum at det er blevet så dyrt at flytte i sin første lejlighed.

Tit er et af argumenterne, imod politiske indgreb som huslejeloftet eller Blackstone-pakken, at det går ud over folks pensionsopsparing.

Dette er normalt et forholdsvis overdrevet argument, som ikke rigtigt dokumenteres eller mærkes af pensionsopsparene. Selv kunne min egen pensionskasse melde om store overskud året efter vedtagelsen af Blackstonepakken.

Husk at nogen betaler prisen for at boligerne gøres ubetalelige. Og det er særligt de unge, som mødes af et mere presset boligmarked end tidligere generationer gjorde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik: Danmarks Statistik

 

Læs mere…
29-06-2023

Ny højesteretsdom begrænser lejerbeskyttelsen i mindre ejendomme

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO.

Den 28. juni 2023 afsagde Højesteret en dom om udlejers mulighed for at varsle lejeforhøjelse i mindre ejendomme.

Sagen angik, at en udlejer varslede lejeforhøjelse over for to lejere. I varslingsbrevene henviste udlejer til reglerne om det lejedes værdi og anførte, at lejeforhøjelserne var begrundet i forbedringsarbejder på ejendommen og i deres beboelseslejemål.

For Højesteret angik sagen, om udlejer var berettiget til at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi (i overensstemmelse med dagældende boligreguleringslovs § 29 c), eller om udlejer skulle have anvendt de særlige regler om varsling af forbedringsforhøjelse efter lovens §§ 23-26, jf. § 4, stk. 5, 2. pkt. (altså reglerne for forbedringsarbejder i omkostningsbestemte lejemål), som gjaldt for lejeforhold i en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder.

En enig Højesteret kom frem til, at udlejer havde ret til at bruge den generelle regel for at kræve lejeforhøjelse, altså at kræve en lejeforhøjelse efter det lejedes ”regulerede” værdi. Sagen blev på den baggrund hjemvist til boligretten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højesterets begrundelse

Højesteret udtalte:

”Der er ikke i lejelovgivningens ordlyd eller forarbejder klare holdepunkter for, at boligreguleringslovens § 4, stk. 5, 2. pkt., afskærer en udlejer, der har udført forbedringsarbejder på en småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder, fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 29 c.

Højesteret finder, at [Udlejer] derfor var berettiget til over for [lejerne] at varsle lejeforhøjelse efter reglerne om det lejedes værdi”

Kommentar

Sagen kan få alvorlig betydning for lejere i mindre beboelsesejendomme med imellem 4-6 beboelseslejligheder.

De beskyttelsesværn fra 2004 (jf. nuværende lejelovs § 7, stk. 3 -tidl. Boligreguleringslovens § 4, stk. 5, 2. pkt ), som gælder for forbedringsarbejder i store ejendomme, herunder ret til erstatningsbolig ved store stigninger, kan udlejer med dagens dom reelt vælge at se bort fra ved at vælge en anden varslingsregel.

Højesteret afskærer ikke muligheden for, at der kan varsles efter de "blide" regler, som giver en større lejerbeskyttelse, men understreger at udlejer også kan lade være og bruge de ”hårde” regler i stedet.

Med andre ord kan udlejer frit vælge imellem (1) et regelsæt som kræver særlige varslinger, særlige høringer og som i visse tilfælde udløser erstatningsbolig, eller (2) at sætte huslejen op med henvisning til en stigning i det lejedes værdi.

Med Højesterets afgørelse kan man med nogen ret spørge hvilken gavn lejerne har af de særlige regler for forbedringer. Hvorfor overhovedet have reglen, hvis udlejer frit kan varsle efter andre regler?

Det er også værd at bemærke, at retten i denne sag ikke forsøger at indføre en indbyrdes logik i samspillet med andre regler. Som eksempel på det modsatte er U.2018.1142H. Den dom handler om den såkaldte ”lighedsregel”, altså om lejelovens forbud imod at aftale leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end for andre lejere i ejendommen.

I den sag valgte Højesteret at fortolke ”andre lejere i ejendommen” som kun særlige lejere i ejendommen, nemlig de lejere med gennemgribende moderniserede lejemål, hvilket er vanskeligt at forene med ordlyden af bestemmelsen, men nok nemmere at forene med en formålsfortolkning.

Retspolitisk - set fra lejernes side af bordet - må Folketinget tilbage til tegnebrættet, hvis man rent faktisk ønsker at lejerne skal få den beskyttelse som man forsøgte at indføre i 2004.

Højesteret har med dagens dom understreget, at beskyttelsen er reelt er værdiløs, da man ikke klart nok har afskåret udlejers mulighed for at lave store pludselige huslejestigninger med henvisning til det lejedes værdi.

Selve dommen kan læses her

 

Læs mere…
29-06-2023

Indstil dit projekt til Blandet By Prisen

Landsbyggefonden kårer sammen med nyhedsmediet Byrummonitor vinderen af Blandet By Prisen – og du kan indstille et vellykket projekt nu.

- Denne nye byudviklingspris tildeles et transformeret eller nyt boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af beboerne. Med prisen ønsker Landsbyggefonden at hylde de gode projekter og skabe inspiration fremadrettet, skriver Landsbyggefonden på deres hjemmeside.

Det er andet år, at Blandet By Prisen uddeles.

Vinderen kåres til november 2023, men der er allerede nu åbent for indstillinger.

Projekter kan indstilles til prisen her: www.byrummonitor.dk/blandetby

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
28-06-2023

Inflationshjælp til lejerne endnu ikke udbetalt!

Aftalen om inflationshjælp til lejerne fra februar i år er endnu ikke kommet ud til lejerne i den almene sektor.

Aftalen gik ud på at Landsbyggefondens midler skulle gå til midlertidige huslejenedsættelser.

Loven om dette er dog først blevet vedtaget for nylig (d. 1. Juni) og er trådt i kraft umiddelbart herefter.

Der er tale om en ramme på 350 mio.

Under lovforslagets behandling kom det dog frem at en betydelig del af disse midler modregnes i lejernes boligstøtte. Det betyder at stat og kommuner sparer ca. 80 mio. kr.

Lejernes penge fra landsbyggefonden ender derfor reelt med at spare det offentlige for udgifter til boligstøtte.

Det virker helt skævt. Det var jo meningen at lejerne skulle have en økonomisk håndsrækning - ikke staten eller kommunerne.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-06-2023

Sensor sladrer om toilettet løber, sparer millioner af liter vand

Boligselskabet Sjælland har haft så gode erfaringer med at teste en sensor, som kan måle om beboernes toiletter løber, at alle afdelingens boliger nu skal udstyres med en, det skriver Fagbladet Boligen.

Sensoren kan via en algoritme kende forskel på toiletskyl og et løbende toilet, ved at holde øje med temperatursving i vandet. Løber toilettet, vil det udløse en alarm i boligen.

Boligselskabet Sjælland har været med til at udvikle sensoren sammen med virksomheden Aguardio, og det forventes at sensoren vil kunne spare afdelingens 3600 boliger for 30 millioner liter vand om året - eller 2 millioner kroner.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
09-06-2023

500 tilmeldte til LLO webinar om fraflytning

500 tilmeldte var der til vores webinar "Når du skal fraflytte din lejebolig", som LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark afviklede torsdag eftermiddag.

Alle 500 har modtaget en optagelse af selve webinaret samt de slides vi anvendte - og vi håber de er blevet meget klogere på deres rettigheder ved fraflytning.

Vi går på sommerferie med vores kurser, men vender stærkt tilbage til august. Efterårets kurer er endnu ikke online, men bliver løbende lagt på https://www.vi-lejere.dk/kurser/

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
08-06-2023

Lejernes Landsorganisation: Op mod 10.000 lejekontrakter kan være ulovlige

Lejekontrakter fra sommeren 2022 kan have et ulovligt vilkår skrevet ind i kontrakten. Regeringen har tidligere fremsat et lovforslag for et rette fejlen, men på grund af Folketingsvalget samler det nu støv. Det kan koste lejerne dyrt, skriver Chefjurist i LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark, Anders Svendsen i Altinget.

Som led i den kommende lovpakke vil udlejernes organisation, EjendomDanmark, kræve mulighed for huslejestigninger med tilbagevirkende kraft.

Uhørt og ulovlig forvaltningspraksis

- Hvis Folketinget vælger at følge udlejernes opfordring, så loven får tilbagevirkende kraft, belønnes de udlejere, som har brudt loven, med en mulighed for lejestigninger, som de lovlydige udlejere ikke kan få. Der er nemlig ikke mulighed for ensidigt at indføje dette vilkår i kontrakten efterfølgende, siger Anders Svendsen til Altinget.dk.

Læs artiklen her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
06-06-2023

Udlejer ville to gange fifle sig til lejeforhøjelser

En lejer i Skjern fik problemer, da hun fraflyttede sit lejemål i et hus i byen.

Udlejeren er såkaldt professionel udlejer. Alligevel havde han snydt sin lejer for 3.000 kr. i huslejeforhøjelse med en trappelejeklausul, der 6 - 7 år forinden var afskaffet ved lov. Da forhøjelsen blev afvist af LLO i fraflytningsregnskabet, prøvede han at skaffe sig en endnu større huslejestigning i henhold til nettoprisindekset, selvom en aftale herom ikke forelå.

Lejeren var gået til LLO Herning og fik hjælp. Hun har herefter modtaget både de 3.000 kr. og sit tilgodehavende på 11.525 kr. i restdepositum.

Uautoriseret blanket

Men det holdt hårdt, og LLO’s ledende jurist på servicekontoret i Aarhus, Rikke Jepsen, måtte både påpege, at der ikke var lavet indflytningsrapport, at fraflytningsrapporten var udarbejdet på et tidspunkt efter fraflytningssynet, og at lejeaftalen iøvrigt var indgået på en uautoriseret blanket.

Forsøgte sig med ikke aftalt lejestigning

Udlejer svarede LLO, at han havde talt med sine rådgivere hos Boligadvokaterne, som ganske rigtigt havde bekræftet, at huslejestigningen ikke var lovlig. I stedet mente han sig berettiget til at kræve lejestigninger i henhold til nettoprisindekset. Til brug herfor havde han lavet en lang udregning der viste, at lejen i virkeligheden skulle være steget med 10.502,40 kr. ialt i lejeperioden og ikke blot de 3.000 kr., han allerede havde opkrævet uretmæssigt. LLO’s servicekontor svarede ham, at det selvfølgelig indledningsvist kræver en aftale, hvis man som udlejer skal regulere lejen i henhold til nettoprisindekset. Og en sådan aftale forelå ikke. Han fik også at vide, at de manglende rapporter betød, at han ikke kan kræve nogen betaling for istandsættelse for lejers regning. Han hævdede, at der ved både indflytning og fraflytning var taget en række billeder, og at han iøvrigt havde været ”storsindet”.

Sagen lukket

Lejeren modtog sit tilgodehavende i marts, og LLO lukkede dermed sagen. Da udlejeren fik denne besked, meddelte han tilbage, at han ikke anser beløbet for ”skyldigt”, og at han ”forbeholder sig retten til at forfølge sagen, når hans helbred tillader det”.

Bundlejen er, at lejeren har fået sine penge og god valuta for sit kontingent til LLO.

 

Læs mere…
02-06-2023

Ministersvar: Nedrivninger i parallelsamfundspakken udleder 24-32.000 tons co2

Social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil svarer Folketingets boligudvalg, på spørgsmål om klimaeffekten af parallelsamfundspakken. Spørgsmålet er stillet efter ønske af Pelle Dragsted.

Ministeriet har indhentet bistand fra Social- og boligstyrelsen. Som ikke har lavet en præcis beregning, men udtaler at:

[Det er] styrelsens vurdering, at nedrivning af en gennemsnitlig etagebolig (75-80m2) medfører en udledning på omkring 6-8 ton CO2. Styrelsen skal understrege, at denne vurdering er behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket særligt følger af, at det er baseret på meget få og usikre datakilder.

Derudover dækker opgørelsen ikke de variationer af bygningstyper og anvendelse af forskellige materialer, der finder sted i de konkrete nedrivninger. Endeligt omfatter beregningerne ikke omfanget af klimapåvirkninger i forbindelse med eventuelt nybyggeri.”

På nuværende tidspunkt er der planlagt eller gennemført nedrivning af 4.029 boliger.

En samlet klimaeffekt på nedrivningerne isoleret set udgør derfor ca. 24-32.000 tons CO2.

Link: Folketingets Boligudvalgs svar.

Svaret er et mere præcist svar på næsten det samme spørgsmål fra april måned.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
01-06-2023

Top-revisorer kræver lån tilbagebetalt af skandale-udlejer

DR bragte i går, den 31. maj historien om at PWC kræver et lån tilbagebetalt som var givet til DBO Real Estate Denmark.

I dag kan DR oplyse at en tidligere partner i advokatfirmaet DLA Piper har mistet jobbet på baggrund af DLA Pipers samarbejde med den udskældte ejendomskoncern.

Manglende selvregulering

LLO finder det positivt at visse aktører i branchen er klar til at handle på baggrund af DR’s afsløringer. Det står dog samtidigt klart, at der ikke har været tilstrækkelig selvregulering inden DR’s afsløringer.

For LLO er det afgørende, at lejerne kan være trygge i deres hjem, uanset om deres udlejer kommer i pressen eller ej.

Samtidigt er der en risiko for at uefterrettelige udlejere søger finansiering ved andre - mere lyssky - långivere, der ikke ser et problem i at lejerne får en dårlig behandling.

Selvregulering blandt udlejerne og deres långivere og rådgivere kan ikke stå alene - sådan som det gør i dag. Der bør stilles højere krav til udlejerne - evt. i form af en autorisationsordning - et ”udlejerkørekort”- som vi fx kender det fra advokatbranchen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser