Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-12-2014

Velkommen til lejelovsforslaget i endelig udgave

"Vi er begejstrede for forslaget, fordi det på en række punkter forbedrer lejernes situation, men der er dog også tidsler", siger formanden for LLO, Helene Toxværd, i en kommentar til det forslag til ny lejelov, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, fremsatte den 17. december 2014. Forslaget er en udmøntning af lejelovsforliget mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget bygger derudover på den enighedsliste som udlejer- og lejerorganisationerne har forhandlet under ledelse af skiftende regeringer siden 2005.

"Lovforslaget er velkomment, fordi det på en række punkter giver lejerne bedre og klarere rettigheder. På nogle punkter er lovforslaget dog også til ulempe for lejerne. Vi er dog glade for, at det endelig bliver slået fast af en bred forligskreds, at der er lejeregulering i Danmark", siger Helene Toxværd.

LLO er tilfredse med, at lejerne får øget tryghed i form af pligt til ind- og fraflytningssyn, samt dertil obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter, øget gennemskuelighed ved trappeleje erstattes af indeksregulering, og øget indseende og forståelse for ejendommens vilkår via udlejers pligt til i storhuse at involvere beboerrepræsentationerne i vedligeholdelsesplanlægningen.

Desværre får lejerne ikke den lettelse i fraflytningsudgifterne, som ministeren havde lagt op til, men i stedet er der en lettelse for de lejere, der kun har boet i lejemålet i kort tid.

Lovforslaget giver også udlejer en række administrative lettelser, for eksempel en ny lettere kombineret regulering af lejen i storhuse med nettoprisindeks/omkostningsbestemt leje, indeksregulering i småhuse, lettelser i afrapportering af vedligeholdelsesregnskaber og lettelser i pligten til involvering af beboerrepræsentationen i beslutningsprocessen. Og ikke mindst de såkaldte amatørudlejere får lettelser i adgangen til at opsige lejer.

"Alt i alt bevarer lejelovsforslaget dog den balance mellem ejer og lejer, som har været vigtig for forligsparterne og som følger af et bredt forlig i Folketinget. For lejerne er der tale om vigtige forbedringer, som vi har efterspurgt længe", siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Læs mere…
14-11-2014

Skimmelsvamp - en kamp med små fremskridt

7 år efter en stor høring om skimmelsvamp på Christiansborg konstaterer LLO, at der ikke er sket ret meget. Det er fortsat en kamp med ryggen mod muren for tusindvis af lejere, og kommunerne forvalter deres forpligtigelser vidt forskelligt.

En ny høring i Horsens, med deltagere fra hele landet, mundede ud i en henvendelse til Folketingets boligudvalg, med ønsker til justering af byfornyelsesloven på flere konkrete områder. Deltagerne peger på, at kommunerne skal hyre et skimmelanalyseselskab i de konkrete sager, og at dette analysearbejde netop ikke må foretages af kommunernes teknikere eller udlejers teknikere.

Efterfølgende skal analysen forelægges embedslægen, der tager stilling til evt. midlertidig genhusning. Kommunen skal betale en sagkyndig for at foretage en foreløbig vurdering af årsagen. Når arbejdet er udført, skal kvalitetskontrol og godkendelse ske af en uvildig instans.

Læs mere…
14-11-2014

FSB tromler lejere på Christianshavn

LLO er på kant med nogle af de store almene boligorganisationer, der forhindrer almene afdelinger i at tilslutte sig LLO. Tidligere har AAB udstedt forbud mod tilknytning til en af lejerorganisationerne.

Senest er det FSB, der har forhindret beboerne i en bebyggelse på Christianshavn i at få et forslag til afstemning på et møde, hvor samtlige fremmødte beboere havde tilkendegivet, at de ønskede tilknytning til LLO i Hovedstaden.

Jurist i LLO i Hovedstaden, Henrik Gøttrup, der overværede mødet, er af den opfattelse, at beboernes indflydelse på egen boligsituation er blevet groft tilsidesat, fordi forslagene klart falder inden for et afdelingsmødes kompetence. Derfor kan dirigenten ikke fratage et afdelingsmøde retten til at foretage en afstemning, mener han.

Landsformand Helene Toxværd, LLO, er stærkt betænkelig ved boligorganisationernes opfattelse af beboerdemokrati. "Det er nogle gange noget, man bruger i festtalerne", siger hun.

Læs mere…
14-11-2014

LLO til regeringen: Lejerne betaler - ergo lejerne beslutter

LLO's landsformand, Helene Toxværd, giver nu sit indspark i de aktuelle forhandlinger om en flerårlig boligaftale for den almene udlejningssektor.

"Det er grundlæggende en god idé, at de almene boliger bliver bedre og mere tilsvarende. Men, og der er et stort men: lejerne i bebyggelsen skal suverænt tage beslutningen, og de skal kunne beslutte sig ud fra et rimeligt grundlag.

Vi skal have fjernet den paragraf, der i forbindelse med en helhedsplan om renoveringer giver de almene boligorganisationer ret til at overtrumfe et flertals beslutning på et afdelingsmøde. Beslutningen om store renoveringer og dertil huslejeforhøjelser skal altid ligge hos de lejere, som skal betale."

Læs mere…
14-11-2014

Ikke brug for 20 pct., men 30 pct. almene boliger

Niveauet for alment nybyggeri er nu helt nede under 5.000 boliger årligt, og tendensen vil fortsætte i de kommende år, skriver LLO's medlemsblad, Vi Lejere. Organisationens cheføkonom mener derfor, at storbyerne skal op på 30 pct. af nybyggeriet som almene boliger, hvor det tidligere har været god tone, at 20 pct. af boligerne var almene. Cheføkonomen hæfter sig ved, at det planlagte byggeri i København og Aarhus først og fremmest er privat byggeri.

Læs mere…
14-11-2014

Ministeriet undervurderer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter undervurderer katastrofalt antallet af moderniseringer ved genudlejning af privatejede udlejningsboliger. De ofte unødvendige moderniseringer betyder, at over 1000 boliger hvert år er gledet ud af boligforsyningen til de unge - især i storbyerne. Det er langt over den årlige tilgang af ungdomsboliger. I forvejen leder de unge ofte forgæves efter en lejebolig, der er til at betale. LLO's landsformand, Helene Toxværd, foreslår et stop for moderniseringer ved genudlejning. "Ofte er de ikke nødvendige, og de tilføjer heller ikke de basale installationer", skriver hun i en leder i bladet Vi Lejere.

Læs mere…
13-11-2014

Endelig boliger til alle

Regeringen, SF og Endhedslisten, har netop indgået en aftale om at gøre det muligt for kommunerne at bygge flere almene boliger - også i de områder, der i dag i praksis er forbeholdt de mest velstillede danskere.

Aftalen, som er en del af Finanslovsforliget, gør det muligt for kommunerne via kommuneplanerne at betinge sig, at der opføres almene boliger, når et område bebygges. Samtidig bliver det muligt for kommunerne at give de almene boligorganisationer rente- og afdragsfrie lån til at købe grunde, der ellers var alt for dyre.

Formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, siger: "Aftalen betyder, at der nu igen kan bygges betalelige boliger til de borgere, der ikke har råd til at købe ejerboliger. I en by som København betyder det, at vi i fremtiden kan se helt almindelige mennesker rykke ind i nye boligkvarterer, der ellers ville være forbeholdt borgere med store indtægter og formuer."

Helene Toxværd siger videre: "Aftalen betyder, at den accelererende sociale adskillelse i vores store byer nu dæmpes ned. Vi kan igen begynde at blande os med hinanden, uanset vores økonomi. Det er godt for borgerne, for byerne og for hele samfundet. Jeg må ønske forligspartierne til lykke med deres aftale."

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser