Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

04-03-2024

Nyheder i Lejeretten - en god start på en ny måned

Den første fredag i måneden afholder LLO webinaret "Nyheder i Lejeretten". Det gjorde vi også i fredags den 1. marts.

Tak til alle webinar-deltagerne for en fantastisk start på dagen med dybdegående diskussioner om de fire nye domme inden for lejerettens område!

Der var stort engagement og de gode spørgsmål.

Dagens program gav et indblik i følgende sager:

1️⃣ TBB2024.75Ø – Udlejers begrundelse var klar nok til at kunne bære at lejer blev smidt ud.

2️⃣ TBB2024.97Ø – Udlejer havde ikke oplyst om at lejers indsigelse skulle være skriftlig, blot at der kunne gøres indsigelse. Opsigelsen opfyldte dermed ikke lejelovens formkrav.

3️⃣ TBB2024.26 - Lejers krav afvist af domstolene, da de skulle have været indbragt for huslejenævnet som obligatorisk førsteinstans.

4️⃣  Højesterets dom afsagt den 20. februar 2024 (endnu utrykt) - Betydningen af mangler ved salg af andelsbolig for fraflytningssager i lejeforhold.

Næste kursus

Næste kursus finder sted den 5. april kl. 9-10. Vil du også være med?

Tilmeld dig nu og udvid din viden om lejeretten!

Husk, alle tilmeldte modtager en optagelse af webinaret og
slides efterfølgende. Så selv hvis du ikke kan deltage live, går du ikke glip af noget! 

Se vores øvrige kurser på vi-lejere.dk/kurser
 
For flere nyheder: FacebookLinkedin og X

 

Læs mere…
29-02-2024

LLO: Renovering af boligmassen har fjernet de billige boliger i Aalborg

Aalborg har fået et københavnerproblem. Selvom der siden 2011 er blevet bygget 19.000 boliger i kommunen, mangler Aalborg ifølge Nordjyske billige boliger til enlige uden børn og med lave indkomster, skriver Dansk Byudvikling.

– Bagsiden er, at vi ikke har ret mange tilbage af de rigtig billige lejligheder, så der er nogle grupper, der har rigtig svært ved at finde et sted at bo, siger Sigrun Mønnike-Hald, der er formand for Lejernes Landsorganisation (LLO) i Aalborg, og som også sidder i huslejenævnet, til avisen.

Læs mere…
28-02-2024

LLO: Sag om evakuerede beboere afslører hul i loven

Beboerne i boligområdet Stævnen i Snekkersten, der består af 65 nedrivningstruede rækkehuse, har ikke ret til genhusning - et lovgivningsmæssigt problem vurderer vi i LLO. 

Alligevel gør Boliggården, der ejer Stævnen, hvad de kan for at genhuse de 122 beboere, på trods af at de i følge loven ikke skal, når der er tale om bygninger der kan styrte sammen pga. en konstruktionsfejl.

Loven er forskellig - alt efter typen af hændelse

Hvis der i stedet var tale om brand, anden pludselig opstået skade eller renovering ville beboerne være dækket af genhusningspligt, hvorfor vi i LLO mener, at der er behov for at se på, om loven skal ændres.

Lejernes Landsorganisation er enig i, at det ville være fornuftigt, hvis politikerne så på, om loven skal ændres, så det ikke bliver typen af ulyksalige årsager, der er afgørende for, om man er beskyttet, hvis ens bolig bliver ubeboelig.

- Vi har jo set flere steder de seneste år, at almene boligafdelinger pludselig skal rømmes af forskellige årsager. Derfor synes vi, at det skal præciseres i loven, at man også kan blive genhuset i den slags situationer, siger Claus Højte til TV2 Kosmopol.

Læs mere…
23-02-2024

Ny Højesteretsdom: Sælgere ansvarlige for mangler ved badeværelse

Tirsdag d. 20 februar har Højesteret afsagt dom i en sag mellem
sælgerne A og B og køberen C af en andelsbolig.

I april 2021 solgte A og B deres andelsbolig til C, hvor køberen
betalte 1.465.108,14 kr. inklusive 21.904 kr. for forbedringer af badeværelset, som sælgerne selv havde udført.

Efterfølgende blev det konstateret, at renoveringen af
badeværelset ikke var udført håndværksmæssigt korrekt, hvilket ville kræve udbedring til en (af skønsmand) anslået omkostning på 47.140 kr.

Konkret var manglerne, at der ifølge skønserklæringerne er konstateret skrukke, hule og løse gulv- og badeværelsesfliser samt utilstrækkeligt fald mod gulvafløb.

Tvisten handlede om, hvorvidt sælgerne var erstatningsansvarlige
for disse omkostninger.

Højesteret fastslog, at der var mangler ved badeværelset, og at
sælgerne havde handlet ansvarspådragende ved ikke at udføre renoveringen korrekt. Derfor blev de dømt til at betale køberen erstatning på det af skønsmanden anslåede udbedringsomkostninger på 47.140 kr.

Retten til erstatning for det fulde tab sker efter almindelige køberetlige principper, og begrænses ikke af at køber ”kun” havde givet 21.904 kr. for forbedringerne, eller at andelshaver efterfølgende vil kunne sælge andelen for en højere pris som følge af de udførte forbedringer.

Endeligt fandt Højesteret at skønserklæringerne ikke gav grundlag for at foretage fradrag efter princippet om ”nyt-for-gammelt”.

Der var tale om mangler som køberen ikke kendte eller burde have kendt. Overdragelsesaftalens krav om at reklamere inden 14 dage, fandtes ikke at kunne udstrækkes til denne type mangler.

Dommen kan læses her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-02-2024

Tag blæste af - nu kæmper beboerne mod skimmel og manglende udbedring

For fire måneder siden blæste taget af en ejendom på Østerbro. Siden da har beboerne kæmpet for at få skaden udbedret – en vanskelig kamp, da udlejer nægter at reagere på div. henvendelser.

I slutningen af januar bragte TV2 Kosmopol et indslag om den skadede og skimmelramte bygning, da der tre måneder efter skaden fortsat ikke var iværksat udbedringsarbejder. I indslaget medvirkede Thomas B. Sørensen, bygningssagkyndig fra LLO Hovedstaden.

Om skimmelsvampen under loftet sagde han til TV2 Kosmopol:

- Jeg vil vove at påstå, at hvis det her skal bringes tilbage til en faglig sundhedsmæssig standard, så skal der laves en ny etageadskillelse, og der skal et nyt tag på. For det her, det er smækfuld af skimmelsvamp.

- Det er respektløst overfor bygningen, og det er total mangel på rettidig omhu. Alle ved, at når det regner ind gennem taget, så lukker man hullet. Det er det første, man gør. Altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige...

Der har længe været vedligeholdelsesmangler i ejendommen

Problemet med manglende vedligeholdelse begyndte dog længe før taget blæste af. LLO i Hovedstaden har indbragt flere sager for Huslejenævnet og har gennem længere tid forsøgt at komme i kontakt med udlejer på vegne af flere beboere, da ejendommens beboere er kollektive medlemmer af LLO.

Det konkrete problem med det skadede tag og skimmelsvamp er heller ikke løst, og rådgiver hos LLO i Hovedstaden har været i kontakt med flere lejere, i forbindelse med de skader stormen i oktober forårsagede. 

Specielt de to lejere, som bor under loftet, er hårdt ramt af skaden. På trods af flere skriftlige henvendelser til udlejer om de store problemer er denne ikke vendt tilbage. 

Sagerne for den ene af de to lejere er efter tag-skaden indbragt for kommunen og for Huslejenævnet. Denne lejer har også fået en midlertidig genhusningsbolig gennem sit forsikringsselskab.

Den anden lejer har fået rådgivning om de muligheder, der er om udbedring af manglerne, herunder skimmelsvamp, samt evt. kompensation og er i gang med at blive genhuset. 

Derudover har LLO´s rådgiver været i kontakt med lejerne vedr. opmagasinering og tømning af loftet, hvor det er lykkedes at finde en løsning både fra lejers og udlejers side, så udbedringsarbejdet snart endelig kan gå i gang.

Man kan læse mere om skimmelsvamp på skimmel.dk og søge rådgivning hos LLO, hvis man oplever problemer omkring manglende vedligeholdelse, skimmel og lign.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
13-02-2024

LLO ønsker tilsyn med altaner

Fire unge vil nu søge erstatning fra den enes udlejer, efter en altan styrtede sammen under dem en sommeraften i 2020. Udlejeren er nemlig gjort ansvarlig for ulykken i landsretten.

Landsretten påpeger, at ulykken kunne være undgået, hvis udlejer havde sørget for tilsyn og vedligeholdelse.

På den baggrund så LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark gerne, at der blev indført et systematisk tilsyn med altaner, som der for eksempel er med elevatorer og brandsikring - også selvom det ville betyde dyrere husleje for lejerne.

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen, til TVSyd.

Vi har tidligere skrevet om uheldet og situationen dengang.

Læs mere…
07-02-2024

Beboerne har ret til genhusning

Ingen tvivl hos LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark - det er Boliggårdens ansvar.

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, har om den ulykkelige situation i Stævnen i Snekkersten, hvor 65 boliger er blevet evakueret pga. akut nedstyrtningsfare, udtalt til TV2 Kosmopol:

"På det almene område er der ikke den store tvivl. Det er udlejer, der skal stå for genhusning.

- Det er udlejer, som ikke leverer det, som lejerne har betalt for: En bolig, de kan bo i, siger chefjurist hos LLO Danmark, Anders Svendsen, til TV 2 Kosmopol.

Efter interviewet har boligselskabet Boliggården meddelt beboerne, at de foreløbigt sørger for midlertidig genhusning og mulig psykologhjælp til beboerne.

I forhold til selve genhusningen og arbejdet med at finde ledige boliger, siger Heidi Rasmussen, der er sagsbehandler hos Lejernes Landsorganisations afdeling i Nordsjælland, til Helsingør Dagblad, at man hos LLO ser et samarbejde om genhusning mellem de forskellige boligorganisatioener i området som eneste mulighed:

- Jeg mener, at Boliggården skal gøre, som de har gjort ved tidligere genhusninger og samarbejde med andre boligselskaber, hvor deres beboere kan få en forlomme til lejligheder.

 

Læs mere…
31-01-2024

ROD I VENTELISTE-REGLERNE

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet i TV2 Østjylland, om en fejlfortolkning af ventelistereglerne i den almene sektor. (Indslaget starter omkring 13:10)

Fejlfortolkningen har betydet, at nogle lejere ikke har kunnet flytte ved brug af den interne venteliste, hvis de ikke har lavet op til såkaldte "fleksible kriterier" (fx. beskæftigelsesgrad).

Der er nu enighed imellem både Bolig og byggeri | Social- og Boligstyrelsen i Danmark og BL - Danmarks Almene Boliger om at det er op til boligorganisationerne at beslutte om også interne flytninger skal være omfattet af særlige kriterier.

Det er derfor ikke obligatorisk, selvom nogle boligorganisationer har forstået det sådan.

Fejlfortolkningen har haft konsekvenser for mennesker, som har siddet fast i en bolig, som måske har været for stor eller for lille ift. deres boligbehov.

Indslaget kan også ses som artikel.

Læs mere…
24-01-2024

LLO: Ministers bog er fuld af fordomme om lejere. Lad det være et afsluttet kapitel, når han nu skal lovgive

Lejere passer også på deres boliger og indgår i frivillige fælleskaber. Det bør minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, indse inden regeringens kommende boligudspil, skriver LLO Hovedstadens direktør, Claus Højte i et debatindlæg i Altinget.

Baggrunden er, at Morten Dahlin er en af de fem yngre venstrefolk, der har skrevet bogen 'Må jeg være fri: Fem venstrefolk gør op med systemstaten', hvor de fem har stærke holdninger til boliger og boligformer. De mener, at ejerboligformen er den bedste, og at den bør fremmes på bekostning af lejeboligsektoren - en holdning vi i LLO langt fra er enige i.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-01-2024

LLO: Husk det nu - tag fotos!

En af LLO’s veteraner i ”marken”, Peer Marfelt, gentager det igen og igen: Husk nu at tage fotos ved ind-og udflytning og især at sørge for, at dine billeder er forsynet med dato. Det kan blive tusindvis af kroner værd!

Peer Marfelt er tidligere formand for LLO i Kolding, bor nu på Sydsjælland og er lægdommer ved boligretten i Nykøbing F. Han er oprevet over, hvad han ind imellem ser og hører om forglemmelser og dårlig forberedelse før en boligretssag – også fra lejeradvokater! Begge forhold har han oplevet kostede lejere dyrt i sager, de ellers kunne have vundet, siger han.

Noget af det, som Peer ser, er sager, hvor der ikke er datomærkning på fotodokumentation, og han fortæller, at det kan være et problem af bevismæssige årsager. ”Det er tudetosset og kan give helt forkert afgørelser”, siger Peer Marfelt, især fordi man let kan finde en række gode vejledninger og programmer på nettet, der er lige til at bruge. Så husk det nu – tag foto med dato!

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser