Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-05-2016

LLO’s landsformand: Sæt loft over lejen i nybyggeriet

Lejernes Landsorganisation vil have sat loft over lejen i nybyggeriet på grund af ekstremt høje huslejer, især i storbyerne. ”Vi har brug for et opgør med den situation, der er i de store byer, nemlig at alle nyopførte, private udlejningsboliger er helt uden for huslejeregulering”, skriver landsformand Helene Toxværd i en leder i bladet Vi Lejere. ”I nybyggede boliger (dvs. boliger opført efter 1991), er der slet ingen begrænsning på lejens størrelse.

Den helt fri leje betyder ikke – som vi ellers får at vide af de mest forhærdede markedsøkonomer - at der så opføres boliger til alle, der har behov (og som kan skaffe sig arbejde og betale skat i byerne). Det betyder i stedet, at huslejen stiger eksplosivt og at boligforbruget falder, altså at boligerne bliver så dyre, at vi rykker meget tættere sammen i dem, hvis vi kan få fat i dem. 

LLO har tidligere dokumenteret, at bolignøden betyder, at man nu i København betaler helt op til 2.200 kr. pr. kvadratmeter pr. år i husleje og at afkastet på at modernisere gamle boliger også er tårnhøjt. Dermed tillader samfundet, at developere og spekulanter scorer enorme gevinster på bolignøden. Derfor må vi have indført reel regulering i alt udlejningsbyggeri – altså loft over huslejen. Også i nybyggeri”. 

(Side 2)

                                      

                                                               

Læs mere…
17-05-2016

De store pensionskasser udnytter boligmanglen

For nylig kom en ung mand ind i medlemsrådgivningen i LLO Hovedstaden. Han fortalte, at han havde lejet en lejlighed af en større pensionskasse, men at han altså syntes lejen var meget dyr – og spurgte, om LLO ikke kunne gøre noget ved det? Den unge mand betalte 1.609 kr. pr. kvadratmeter pr. år – eller 7.000 kr. om måneden + 900 kr. i forbrug – for en helt almindelig to-værelses på Østerbro. 

Under den sag, der fulgte i huslejenævnet, fremgik det, at pensionskassen havde brugt 240.000 kr. på at sætte boligen i stand, alt inklusive, dvs. også vedligeholdelse - og at der for denne udgift beregnedes en lejeforhøjelse på ikke mindre end 50.523 kr., svarende til et afkast på 23,5 % af investeringen. Huslejenævnet satte dog siden afkastet ned til 12 pct.

Denne historie er på ingen måde enkeltstående. I København udlejes næsten alle lejligheder efter boligreguleringslovens § 5, stk.2 - med samme store afkast til udlejer - mange af dem pensionskasser.

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, siger: ”Hvis vi skal have en privat udlejningssektor i København, der kommer andre end udlejerne til gode, så må Folketinget træde i karakter og afskaffe boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – den såkaldte moderniseringsparagraf”. 

(Side 3)

                                                               

Læs mere…
17-05-2016

Deres ny udlejer bød på middag, kom med julegaver og millioner til renovering

Der er mange måder at være udlejer på. I København blev beboerne i en ejendom ved søerne glædeligt overrasket. De havde selv forsøgt at overtage deres ejendom, da den skulle sælges, men måtte opgive at skaffe pengene. Nu stod de så med navnet på deres nye udlejer. Men hvad ville han med ejendommen og de 15 lejemål på dosseringen og i baghuset i Wesselsgade? I dag kender de svaret. Først bød han på middag med vin og kaffe, senere kom der julegaver til alle, men først og fremmest: millioner til renovering af det gamle hus fra 1855.

(Side 12+13)

 

Læs mere…
17-05-2016

LLO ærgrer sig: Ingen lovændringer om skimmelsvamp

”Ministeren vil ikke ændre loven, kun forbedre vejledningen”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd om den kortlægning af problemer i sagsbehandlingen af skimmelsvamp, som regeringen nu har afsluttet. Arbejdet med kortlægningen blev sat i gang i den daværende SR-regerings tid. Nu er det så V-regeringens minister for boliger, Inger Støjberg, der har afsluttet arbejdet.

Men LLO er langtfra tilfreds med den måde, arbejdet er blevet afsluttet på. LLO stillede tre helt konkrete lovforslag, som ministeren ikke har taget til sig. Ministeriet anbefaler blot, at hver enkelt kommune udarbejder faste interne procedurer for kommunens administration af skimmelsvampsager. Herunder procedurer der sikrer, at en ejendom ramt af skimmelsvamp ikke udlejes igen, før der er gennemført en udbedring af skaderne.  ”Det er ærgerligt, at ministeren og regeringen ikke tog vores forslag til sig”, siger Helene Toxværd, ”for det betyder, at vi gang på gang vil løbe panden mod en mur, når vi vil hjælpe lejerne. ”

(Side 22+23)

Læs mere…
17-05-2016

LLO: Oversete tal og kontanthjælpsloft sætter endnu flere på gaden

LLO har fra starten advaret mod regeringens kontanthjælpsloft og påpeget, at det vil sætte et stigende antal lejere på gaden. Regeringen har afvist at beregne konsekvensen for lejerne ved brug af oplysninger om leveomkostningerne. Med andre ord: om der er nok tilbage til at betale rimelige udgifter til mad, telefon, transport, gaver og fritid vil ministeren ikke undersøge.  Man har alene villet beregne nedgangen i rådighedsbeløbet (det beløb, der er tilbage efter boligudgift og skat).

Nu viser det sig, at ministeriet derudover helt har overset noget væsentligt, skriver LLO’s cheføkonom i Vi Lejere. ”Ministeriets regneeksempler indeholder nemlig ikke fuldt ud det tab, der opstår, fordi lejeren ikke kan få særlig huslejestøtte. Det skyldes, at det er en kommunal beslutning, om den enkelte skal have en særlig huslejestøtte. Denne skal oftest begrundes med en særlig hustandsbegivenhed, der vælter familiens økonomi.

Det hele betyder, at endnu flere ikke kan betale huslejen, og at antallet af udsættelser vil stige yderligere. Det er dobbelt ærgerligt, fordi antallet af udsættelser netop var begyndt at falde. Udsættelse af lejligheden er en ulykke for familien. Men det rammer også de boligsøgende, fordi kommunernes udsatte - ofte enlige forsørgere - skal tilbydes en bolig med en lavere leje i den almene udlejningssektor. De opskrevne på venteliste bliver derfor snydt, når deres placering på ventelisten til et bestemt boligområde ustandseligt rykkes ned, fordi andre kommer foran.”

(Side 14-15)

Læs mere…
11-05-2016

OECD ønsker, at lejerne gennem udhuling af huslejereguleringen skal betale ejerboligmarkedets krise

OECD fastslår i sin nye rapport, maj 2016, at ejerboligmarkedet i Danmark risikerer at løbe ind i en ny bolig boble. Samtidigt skriver OECD økonomerne, at liberaliseringen af låneformerne og afdragsfrie lån i høj grad var årsag til boligboblen i Danmark i midten af 00'erne. For at hindre en kommende boble i ejerboligsektoren, tager OECD en gammel traver frem, nemlig liberalisering af lejeboligmarkedet.

OECD foreslår på side 61,

  1. at lejefastsættelsen i den private udlejningssektor åbnes for mere fleksibilitet, ved at lejen kan justeres efter en sammenligning med lejen for forskellige typer af kvalitet, og
  2. at det bliver nemmere at få en lejestigning til en mere markedskonform leje ved genudlejning, ved at sænke kravet til udlejers investering i forbedringer af lejligheden.

Forslag 1 vil betyde, at lejen for ældre lejligheder, der ikke er moderniseret, kan forlade det omkostningsbestemte lejefastsættelsessystem og stige i husleje, hvis beliggenheden eller kvaliteten er bedre end gennemsnittet for tilsvarende kvalitet.

Forslag 2 betyder, at udlejer ikke længere ved genudlejning i samme grad behøver at investere i forbedringer af lejligheden, for på den måde at få lov til at træde ud af det omkostningsbestemte lejefastsættelsessystem og leje ud til en friere mere markedsbestemt leje.

Begge forslag vil på sigt fjerne den omkostningsbestemte leje fra den privatejede udlejningssektor, og i stedet indføre frimarkedsleje i Danmark. Virkningerne af dette er:  

- At huslejeniveauet i privat udlejning i regulerede boliger vil stige voldsomt. Dreamgruppen (en forskergruppe under Realdania) beregnede 61,8 % i gennemsnit og en fordobling i København. Samfundets udgifter til individuel boligstøtte vil eksplodere.

- At de privatejede udlejningsboliger kun kan bebos af de bedre indkomster, med den følge at storbyerne gentrificeres og ensrettes beboermæssigt uheldigt.

- At den almene udlejningssektor bliver boligsocialt overbelastet, fordi den private udlejningssektor ikke længere tilvejebringer boliger, som lavindkomsterne kan betale.

- At lavindkomsterne kommer til at betale en relativ unfair høj pris for en lejebolig.

På det samfundsmæssige plan vil huslejestigningerne medfører, at boligefterspørgslen falder, boligforbruget falder, huspriserne falder og boligbyggeriet stagnerer. Det er på denne måde, at OECD vil dæmme op for truslen om stigende huspriser. 

Læs mere…
18-03-2016

Skimmelsvamp er stadig et problem

Skimmelsvamp er stadig et problem. LLO’s afdeling i Horsens har de første 2 måneder af 2016 rundet sager med skimmelsvamp i ca. 30 lejligheder. Men trods øget vejledning af kommunerne, er kommunerne stadig for sløve. LLO ønsker loven opstrammet.

Det bekymrer Lejernes LLO, at kommunerne er for længe om at tage sig seriøst af skimmelsvamp. Der er tre problemer:

  1. Lejerne bor for længe med skimmelsvamp
  2. Kommunerne inddrager ikke den rette ekspertise
  3. Lejerne efterlades i lang tid med en urimelig usikkerhed om, hvad der har forårsaget skimmelsvamp.

LLO’s afdelinger oplever gang på gang, at kommunerne er for længe om at tage sig af en sag om skimmelsvamp. Kommunen sløser, og lejerne bor for længe i boliger med skimmelsvamp.

I en sag med Hedensted kommune fik LLO Horsens efter flere rykkere at vide, at der kan forventes svar indenfor 4 uger. I februar måned 2016 besluttede LLO Horsens så at skrive til den øverste i Hedensted kommune, nemlig Borgmester Kirsten Terkilsen. Da der endelig kom et svar fra Borgmesteren stod der, at hun personlig ville gå ind i denne sag i løbet af en uge. Men det var i februar måned og indtil nu er intet sket.

I januar 2016 rundsendte Inger Støjberg, Minister for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, resultatet af en spørgeundersøgelse til kommunerne. Undersøgelsen skulle kortlægge problemer i sagsbehandlingen af skimmelsvamp. LLO blev spurgt, og vi stillede tre forslag. Men ministeren vil ikke ændre loven, kun forbedre vejledningen.

Det er ærgerligt, siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO, for det betyder, at vi gang på gang vil løbe panden mod en mur, når vi vil hjælpe lejerne. Konkret ønsker LLO tre lovændringer.

Kommunalbestyrelsen skal:

  • inden 8 dage orientere lejeren om, at kommunen behandler sagen, og at en medarbejder fra kommunen vil besigtige lejemålet.
  • antage en uafhængig rådgiver til at undersøge, om og i hvilket omfang, der er skimmelsvamp. På denne baggrund anmode embedslægen om at afgøre, om boligen er usund og såfremt dette er tilfældet, tilbyde lejeren en midlertidig erstatningsbolig.
  • afgive en foreløbig vurdering, der anslår årsagen til skimmelsvamp.

Med venlig hilsen

Helene Toxværd, formand for Lejernes LO

Læs mere…
16-02-2016

En giftig cocktail

”Ankomsten af mange tusind mennesker med ingen eller få økonomiske midler presser et i forvejen hårdt presset boligmarked – i den billige ende”, skriver landsformand i Lejernes LO, Helene Toxværd, i en leder i bladet Vi Lejere. ”Samtidig har et flertal i Folketinget bebudet, at nu skal der indføres kontanthjælpsloft og boligydelsen skal beskæres – måske for et milliardbeløb. Og nå ja, for resten, så laver vi lige planloven om, så kommunerne ikke længere har den nødvendige kompetence til at kræve flere almene boliger. Det er i sandhed en giftig cocktail”. LLO-formanden fortsætter: ”At man så samtidig har fastfrosset ejendomsskatterne for boligejerne men ikke for boliglejerne, har ikke gjort denne cocktail mere velsmagende. LLO har netop i en økonomisk analyse påvist, at beskæringerne i kontanthjælp og boligydelse tvinger en lang række borgere ud af deres boliger – der er ikke en gang tale om, at man ikke kan få en bolig, men at man bliver smidt ud af sin bolig. Det er i den grad sandhedens time for V-regeringen og blå blok i Folketinget. De kan stadig nå at besinde sig og lade seddelpressen rulle for hele samfundet og ikke kun for de velbjergede. Men det er i 11. time”.

Vi Lejere 01 2016 side 2

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
16-02-2016

Almene boliger med egen strandeng

I 50 år lå FN-organisationen WHO’s europæiske hovedkontor på Scherfigsvej i København – afskærmet for nysgerrige blikke. Nu er verdenssundhedsorganisationen flyttet ind i den nye FN-by i Københavns Nordhavn og bygningerne på Scherfigsvej står nu tomme. På grunden vil Københavns Kommune nu bruge planloven og tillade en privat bygherre, at opføre 120-130 ejerboliger og 40-50 almene boliger, der er til at betale. Oven i købet med egen strandeng lige uden for entrédøren. Området er super eftertragtet med en beliggenhed lige ned til Svanemøllebugten og Svanemøllestranden, et stenkast fra det mondæne Tuborg Havn og klos op ad kommunegrænsen til Gentofte. ”Det bliver Københavns flotteste almene boliger”, siger en embedsmand i Københavns Kommune. ”Her ville jeg gerne selv bo”.

Og overborgmester Frank Jensen siger: ”Det er jeg stolt af. Det er sådan et København, jeg ønsker”.

WHO-grunden på Scherfigsvej er et godt eksempel på, at planredskaber giver mening for en kommune, der ønsker en blandet by. Men blå blok i Folketinget vil rulle planloven tilbage og afskaffe kommunalbestyrelsens mulighed for at fastsætte krav om op til 25 pct. almene boliger i forbindelse med lokalplanlægning for nye boligområder.

Vi Lejere side 7-8 og 6-7

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
16-02-2016

Ejendomsforeningen Danmark vildleder

I et indlæg i udlejernes medlemsblad ”Huset”, oktober 2015, forsøger Ejendomsforeningen Danmark (ED), at overbevise offentligheden om, at planloven er ligegyldig, fordi almene boliger koster næsten det samme som private udlejningsboliger. Men ED sammenligner æbler og pærer, skriver LLO´s cheføkonom. ”Man sammenligner lejen i en nyopført almen lejebolig i hovedstaden i 2014 med gennemsnitlejen i 2014 i alle privatejede udlejningsboliger i hele landet og beregnet for alle boliger opført efter 1991. Dermed undervurderes lejen kraftigt i privat udlejning, og dermed vildledes politikerne. Det er lige en sag for Detektor”.

Vi Lejere 01 2016 side 7

Link: vi lejere nr.1.2016

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser